Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina. Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
In deze disclaimer wordt verstaan onder
De webpagina: Iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
De uitgever: De bevoegde uitgever van deze webpagina, in dit geval Huysmans Metalen NV.
Gebruik(en): Onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, registreren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (kopen, verstrekken van opdrachten, subrogeren, …).
U: De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
De inhoud: Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoudt bindt de uitgever niet. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is -of dreigt te worden- toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina hetzij gedeeltelijk, hetzij in het geheel te kunnen raadplegen. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging of goedkeuring van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of van de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot de privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit de webpagina kopieert, opslaat of verzendt. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. U zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners, de auteur(s) van de webpagina(s) en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.